Informujemy, że Gmina Bolesławiec otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”.

Zadanie obejmowało wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych na terenie Gminy Bolesławiec. Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42 215,15 zł w tym kwota 35 878,65 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a pozostała część stanowi wkład własny Gminy Bolesławiec.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne tj. usunięto azbest w ilości 84,710 Mg.

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

 

Monika Krosondowicz-Babiasz