Susza - warunki pomocy finansowej.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że każdemu rolnikowi, który posiada uprawy na terenie naszej gminy i złoży stosowne wnioski, zostanie umorzona trzecia i czwarta rata podatku rolnego o ile zgodnie z przepisami nie wykorzystał wcześniej pełnej puli środków w ramach pomocy de minimis w obecnym roku i nie opłacił podatku z góry za cały rok. Mamy świadomość, że ta skromna pomoc gminy nie zrekompensuje nawet części poniesionych strat, ale choć w taki sposób samorząd lokalny chce rolnikom pomóc i ulżyć. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, pok. nr 11, lub pod numerem telefonu (75) 732 32 21 wew. 113).

Ponadto producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę, mogą ubiegać się o pomoc
w formie:

1.    kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku (szczegółowe informacje
w siedzibie ARiMR w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 38 lub pod numerem (75) 734 16 06);

2.    poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą (szczegółowe informacje w siedzibie ARiMR w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 38 lub pod numerem (75) 734 16 06);

3.    udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek (szczegółowe informacje w siedzibie KRUS w Bolesławcu,
ul. Bankowa 6e lub pod numerem (75) 784 04 12);

4.    zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody (szczegółowe informacje w siedzibie KOWR we Wrocławiu, ul. Mińska 60 lub pod numerem (71) 356-39-19);

5.    udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody  w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe  na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha  zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW (szczegółowe informacje w siedzibie ARiMR w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 38 lub pod numerem (75) 734 16 06);

6.    spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków,
w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata -  w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie (szczegółowe informacje w siedzibie ARiMR w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 38 lub pod numerem (75) 734 16 06);

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie udzielna:
•    poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej
w gospodarstwie rolnym, albo
•    w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków  o przyznanie pomocy.

Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów
z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.

W przypadku, gdy w protokole wyliczony  procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię  upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie  strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym
z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji  z wypełnienia w całości protokołu.

 

Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu

Warunki uzyskania kredytu klęskowego:

1.    WARUNEK KONIECZNY - trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów . Obecnie protokoły z szacowania szkód z terenu Gminy Bolesławiec są weryfikowane przez wojewodę. Po zakończeniu czynności kontrolnych zostaną one niezwłocznie wydane rolnikom lub na indywidualny wniosek wcześniej (pok. nr 7 w siedzibie Urzędu Gminy)

2.    Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku

3.    Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank

Kto może ubiegać się o kredyt?

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.   

Procedura ubiegania się o kredyt:

Susza.jpeg

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:
•    Bank PEKAO S.A.
•    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
•    SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
•    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
•    Bank Zachodni WBK S.A.
•    Krakowski Bank Spółdzielczy.
Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html

 

Materiał opracowany na podstawie informacji udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi