W dniu 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie kolejna już w tym roku zmiana Prawa łowieckiego, która wprowadza nowe reguły szacowania szkód łowieckich z udziałem reprezentantów ośrodków doradztwa rolniczego.

Co się zatem zmieniło?

Przede wszystkim w kwestii składania samego wniosku wrócono do procedur sprzed kwietnia 2018 r., tj. wnioski o oszacowanie szkód łowieckich od 23 sierpnia 2018 r. należy składać do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, czyli przeważnie do koła łowieckiego a nie do urzędu gminy.

W skład zespołu szacującego zamiast sołtysa bądź przedstawiciela urzędu gminy ma wejść przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego (ODR). Przedstawiciel koła będzie miał również obowiązek sporządzić protokół z oględzin oraz z szacowania ostatecznego. To do obowiązku myśliwego będzie należało też określenie terminu oględzin lub szacowania i poinformowanie o nim rolnika oraz przedstawiciela ODR-u. Jednak taka informacja musi być przekazana w terminie do 3 dni od złożenia przez rolnika wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej.

Co istotne, jedyną osobą niezbędną do przeprowadzenia szacowania lub oględzin jest reprezentant koła łowieckiego. Jeśli na szacowaniu nie pojawi się właściciel pola lub pracownik ODR-u, to nie wstrzyma to szacowania szkód.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie miał 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania, na wypłatę odszkodowania rolnikowi. Jednak zarówno koło, jak i gospodarz mogą się odwołać od ustaleń zespołu szacującego do nadleśniczego.