14 czerwca w Domu Ludowym „Jarzębina” w Trzebieniu odbyło się spotkanie, dotyczące uciążliwości, związanych z przemieszczaniem się kolumn wojsk amerykańskich na obozowisko w Trzebieniu Małym.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele amerykańskiego konsulatu w osobach Waltera Braunohlera – Konsula Generalnego, Pam DeVolder – Konsula ds. Prasy i Kultury, Marka Guzika – specjalisty ds. Polityczno-Ekonomicznych, Janiny Galas – American Center Director, a także reprezentanci wojsk amerykańskich z ppłk Kevinem Salge – Dowódcą Batalionu i Dywizji Kawalerii Wojsk Lądowych Armii Stanów Zjednoczonych na czele, wojsk polskich (ppłk Marek Malik oraz Jan Gagacki z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, kpt Jarosław Łoboś – oficer ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, ppłk Grzegorz Pawełko – Dowódca I Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, mjr Krzysztof Krężel – szef Zespołu Szkoleniowo-Sprawdzającego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dobre n/Kwisą, płk rez. Jacek Mroczek – 43. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, kpt. Krzysztof Oko – WKU Bolesławiec oraz st. chor. sztab. Roman Gałuszka – Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Bolesławcu), przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Mirosław Gierczak (Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych), władze lokalne (Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki, Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy Bolesławiec, Roman Jaworski – Zastępca Wójta Gminy) oraz radni Rady Gminy Bolesławiec – Agnieszka Miszkiewicz i Andrzej Szwedo i sołtysi z terenu Trzebienia, Trzebienia Małego, Parkoszowa, Starej Olesznej i Kozłowa.

Do spotkania doprowadził Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski, który na początku omówił kroki, podjęte do tej pory przez władze samorządowe. I tak pierwsze spotkanie w tej sprawie miało miejsce 3 listopada w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, a ustalono na nim, że władze samorządowe będą informowane o przebiegu rotacji wojsk amerykańskich, żandarmeria wojskowa będzie zabezpieczać przejazd kolumn wojskowych oraz zdecydowano, że konieczne jest dokładne i jednoznaczne oznakowanie trasy dojazdu do obozowiska w języku angielskim i polskim. Po kilku miesiącach braku zainteresowania odpowiednich służb administracji i wojskowych 18 kwietnia wysłano pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej z wnioskiem o wyznaczenie drogi dojazdowej do obozowiska, ponieważ droga powiatowa 2289D i 2288D nie jest przystosowana do ruchu tak ciężkich pojazdów wojskowych. Poza tym zaznaczono, iż ruch odbywa się zarówno w dzień, jak i w nocy a towarzyszy mu użycie głośnych sygnałów dźwiękowych. Dzień później władze gminy z podobnym pismem zwróciły się do Starostwa Powiatowego z prośbą o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji. Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu poinformował, iż on również zwróci się do MON-u z odpowiednim pismem (to wysłane zostało 30 kwietnia br.). 27 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Trzebienia, w którym udział wzięli przedstawiciele wojska polskiego i władz samorządowych, na którym płk rez. Jacek Mroczek przedstawił plany, dotyczące stacjonowania i przemieszczania się wojsk w najbliższym czasie. Zapewnił on również, że poszukiwane będą alternatywne rozwiązania. Chor. Andrzej Szelejewski przypomniał zebranym zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód w związku z udziałem wojsk obcych na terenie RP.  7 maja również sami mieszkańcy przesłali pismo do Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej, w którym opisali uszkodzenia dróg, poboczy oraz przydrożnej infrastruktury oraz brak poczucia bezpieczeństwa. 7 czerwca Wójt Gminy zwrócił się z pytaniami o rozwiązania, dotyczące dojazdu kolumn wojskowych na obozowisko, termin oznakowania tras, konkretnego kontaktu personalnego w przypadku pytań, uszkodzeń czy planach ruchu do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a także przesłano do wiadomości do MON-u, 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie, Dowódcy Poligonu Dobre n/Kwisą oraz Starostwa Powiatowego.

Również Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki podkreślił, że zarówno droga jak i most, którymi obecnie przemieszczają się wojska, są technicznie nieprzystosowane do takich przejazdów.

Zarówno Wójt, jak i Starosta podkreślili, że administracja oraz mieszkańcy nie są przeciwni pobytowi wojsk amerykańskich w naszym regionie. Sytuacja jaka ma miejsce jest wyrazem niedostatecznego przygotowania technicznego zaplecza, związanego z funkcjonowaniem armii amerykańskiej na poligonie Świętoszów-Żagań.

Walter Braunohler – Konsul Generalny zobowiązał się do uruchomienia drogi dyplomatycznej, mającej na celu rozwiązanie problemów i jednocześnie wyraził uznanie dla mieszkańców odwiedzanych miejscowości za to, w jaki sposób dbają o swoja okolicę. Na zakończenie wpisał się również do księgi pamiątkowej, znajdującej w Domu Ludowym w Trzebieniu.

Przedstawiciele wojsk oraz Konsul Generalny udali się po spotkaniu na wizję lokalną, podczas której zobaczyli teren przy krzyżu w Trzebieniu, obozowisko w Trzebieniu Małym oraz most w Starej Olesznej. Dzięki temu mogli przekonać się, że trasa ta nie spełnia wymogów, związanych z transportem wojskowym. Na zakończenie obejrzano most w Kozłowie, który po odbudowie dwóch zniszczonych przęseł wiaduktu naszym zdaniem byłby odpowiednią i najlepszą alternatywą dla ruchu.

Zgodnie z ustaleniami, wynikającymi ze spotkania, 15 czerwca Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy po raz kolejny zwrócił się z pismem do Ministra Obrony Narodowej. W piśmie zwracamy uwagę, że nie otrzymano żadnej odpowiedzi na wcześniejsze próby nawiązania dialogu i że jeśli w dalszym ciągu sytuacja się nie zmieni, władze gminy skierują do Premiera RP skargę na bezczynność Ministra Błaszczaka.