W dniu 4 czerwca 2018r. Gmina Bolesławiec reprezentowana przez Wójta - Pana Andrzeja Dutkowskiego – podpisała w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec”. Całkowity koszt przedmiotowego zadania wynosi 334 685,47 zł, w tym koszty kwalifikowane to 290 347,20 zł. Umowa pożyczki opiewa na kwotę 143 797,57 zł i zostanie przeznaczona na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w 18 nieruchomościach, których właściciele w roku 2017 złożyli poprawnie wypełnione wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania służącego ochronie powietrza.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości:

Pył PM 10 – 0,485 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,440 Mg/rok

Benzo(a)piren – 0,560 kg/rok

CO2 – 92,158 Mg/rok

NOx – 0,114 Mg/rok

SO2 – 1,457 Mg/rok

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

Monika Krosondowicz-Babiasz