Wójt - Andrzej Dutkowski uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu, podczas XXXII Sesji Rady Gminy, w środę - 16 maja w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego – Wójta – w zakresie działalności finansowej gminy.

Wójt przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła obydwa sprawozdania i przedstawiła Radzie Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi za 2017 rok (Uchwała nr I/139/18 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 8 maja 2018 r.)

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu otrzymało jednogłośnie akceptację Rady Gminy, w imieniu której gratulacje Wójtowi przekazał Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej.

Wójt  podziękował za udzielenie absolutorium oraz za owocną współpracę radnym, sołtysom i współpracownikom podkreślając, że jest to wspólny sukces wyrażający się w  sprawnej realizacji ubiegłorocznego budżetu.

Marzena Komarnicka