O istocie i potrzebie edukacji prozdrowotnej we współczesnej szkole powiedziano już wiele, jeśli nie wszystko… Programy wychowawczo – profilaktyczne wypełnione są, i słusznie, treściami z obszaru wychowania ucznia w poczuciu odpowiedzialności za swoje -  szeroko rozumiane - zdrowie. Sam więc już fakt, iż w danej szkole kładzie się nacisk na promocję zdrowego stylu życia, jest wart pochwalenia. Ale jest jeszcze inna możliwość usystematyzowania wszelkich działań w  tym obszarze, czyli przynależność placówki do Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach,  od listopada 2017 roku,  jest dumnym jej współuczestnikiem, co zostało formalnie potwierdzone wręczeniem szkole Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Droga do ku temu nie była krótka, lecz wejście na ścieżkę otrzymania certyfikatu wydawało się naturalną konsekwencją wszelkich poczynań prowadzonych w naszej placówce. Rozpoczęliśmy od samego poznania i zrozumienia idei szkoły promującej zdrowie. To ważny etap,  ponieważ pozwala na tzw. mierzenie sił na zamiary. To także etap stawiania sobie pytań: jak? i po co? W naszej placówce od zawsze prowadzone były projekty, bazujące na nieustannym akcentowaniu wagi  świadomego wyboru przez ucznia: począwszy od premiowania zdrowego śniadania, poprzez nawyk picia wody,  na aktywnym spędzaniu przerwy śródlekcyjnej skończywszy. To kolejny etap ścieżki prozdrowotnej, czyli uczestnictwo i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Zarówno sami uczniowie, jak również ich rodzice są w pełni świadomi roli zdrowych nawyków. Zadaniem szkoły jest umożliwienie ich pełnej realizacji i my staramy się to czynić. Organizowanie wyjazdów turystycznych, oferta zajęć sportowych z szerokim wachlarzem dyscyplin czy rywalizacja w trakcie zawodów dają naszym podopiecznym możliwość zweryfikowania swoich możliwości oraz docenienia walorów zdrowego stylu życia. Nie do przecenienia jest na tym etapie rola szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia oraz całego zespołu. Zaplanowanie, przeprowadzenie, jak również ewaluacja poszczególnych etapów i  odpowiednia ich modyfikacja to niezwykle istotne zadania. Szkoła w Ocicach, na etapie planowania swoich działań, konsultowała z rodzicami oraz uczniami możliwości realizacji poszczególnych założeń, biorąc pod uwagę zaplecze, jakim dysponuje. Stosunkowo niewielka liczba  uczniów, ograniczenia spowodowane sporą grupą wychowanków dojeżdżających do szkoły   to aspekty, które musieliśmy wziąć pod uwagę, szkicując siatkę zajęć i imprez prozdrowotnych. Nie dałoby się więc zrealizować wszystkich ambitnych zamierzeń bez wzorcowej współpracy z rodzicami, którzy, na równi z uczniami,  angażowali się w pracę na rzecz nieustannego podnoszenia zdrowotnej samoświadomości swoich dzieci. Warsztaty na temat racjonalnego żywienia, imprezy rodzinne propagujące ruch na świeżym powietrzu czy nieoceniona pomoc przy organizacji turniejów sportowych to tylko nieliczne przykłady doskonałego porozumienia szkoły i domu ucznia. W tym łańcuchu podmiotów skupionych wokół dziecka, poza samą szkołą i rodzicem, nie może zabraknąć także innych instytucji, wspierających edukację prozdrowotną. Nasza placówka na stałe ma wpisane w realizację swoich zadań  kontakty z bolesławieckimi jednostkami: MOSiR,  PWiK , PCEiKK, MDK, Nadleśnictwo…

O wszystkich tych inicjatywach mieliśmy możliwość powiedzieć na wrocławskiej konferencji pt.: "Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie", która odbyła się 19 marca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Z racji wypracowanych u siebie dobrych praktyk, mieliśmy możliwość zaprezentowania swojej wizji ,,zdrowej szkoły” tym placówkom, które mają zamiar ubiegać się o Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Udział w spotkaniu pani Małgorzaty Grzelczyk, koordynator wojewódzkiej oraz pana Lecha Stempla, koordynatora regionalnego projektu Szkół Promujących Zdrowie  pozwolił zebranym uzyskać ogrom informacji  na temat założeń samego projektu, jak również podzielić się swoimi doświadczeniami w tej sferze i upewnić się, co do kierunku następnych kroków.

Uzyskanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie oznacza dla nas jedno – kontynuację wszelkich działań. Nie da się bowiem zawrócić z drogi ciągłego podnoszenia świadomości uczniów w kwestii ich stylu życia. Wypracowane do tej pory nawyki już procentują, więc nie pozostaje nam nic innego, jak ciągle  mobilizować i wspierać naszych wychowanków poprzez coraz to nowe wyzwania prozdrowotne. Co też niniejszym czynić nieustannie zamierzamy.

Edyta Sienkiewicz