W grudniu Gmina Bolesławiec rozpoczęła akcję bezpłatnego przekazywania swoim mieszkańcom pojemników do zbierania odpadów biodegradowalnych (BIO), które w związku z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska, obowiązywać będą nas w 2018 r.

By nie narażać mieszkańców na dodatkowe koszty, pojemniki zostały zakupione przez Gminę, a mieszkańcy otrzymają je bezpłatnie, po podpisaniu umowy użyczenia. Zostaną one dostarczone przez firmę bezpośrednio na teren nieruchomości, a odpowiednie druki będą miały ze sobą osoby rozwożące, posługujące się upoważnieniem, podpisanym przez Wójta Gminy Bolesławiec.

Koszt zakupu pojemników to 604.299 zł.

O ile odpady w postaci szkła, metali i tworzyw sztucznych były zbierane na terenie Gminy Bolesławiec od 2002 r. a papieru od 2013 r. to obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów (BIO) wchodzi w życie od 2018 r. W skład bioodpadów wchodzą odpady zielone oraz odpady kuchenne, które będą zbierane łącznie.

  • Odpady zielone: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, chwasty, kora, kwiaty.
  • Odpady kuchenne: resztki żywności (bez mięsa), obierki i skórki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy chleb), fusy po kawie i herbacie, papierowe filtry z kawą.

Do pojemników na selektywną zbiórkę nie mogą trafiać: resztki mięsa i kości, odchody zwierząt, ziemia, kamienie, popiół.

W pierwszej kolejności odpady biodegradowalne powinny być kompostowane na terenie nieruchomości. W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów biodegradowalnych mieszkańcy będą mogli gromadzić je we wspomnianych pojemnikach. Odpady BIO należy wyrzucać luzem lub w specjalnych workach biodegradowalnych. Bioodpady w zwykłych foliowych workach nie zostaną odebrane.

Częstotliwości odbioru tych odpadów dla zabudowy jednorodzinnej to odbiór co dwa tygodnie, a dla zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu.

Od stycznia 2018 stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosić 10 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny opłata wynosić będzie 15 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nowe stawki nadal należą do jednych z najniższych w województwie dolnośląskim.

Stefan Łucki