1 lipca 2017 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadziło tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obejmujący jednakowo wszystkie miasta i gminy w kraju. System ujednolica kolorystykę pojemników oraz frakcje odpadów, podlegających obowiązkowi selektywnego zbierania (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

O ile odpady w postaci szkła, metali i tworzyw sztucznych były zbierane na terenie naszej Gminy od 2002 r. a papieru od 2013 r. to nowością będzie obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów (BIO). W skład bioodpadów wchodzą odpady zielone oraz odpady kuchenne, które będą zbierane łącznie.

  • Odpady zielone: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, chwasty, kora, kwiaty.
  • Odpady kuchenne: resztki żywności (bez mięsa), obierki i skórki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy chleb), fusy po kawie i herbacie, ewentualnie papierowe filtry z kawą.

Do pojemników na selektywną zbiórkę nie mogą trafiać: resztki mięsa i kości, odchody zwierząt, ziemia, kamienie, popiół.

W pierwszej kolejności odpady biodegradowalne powinny być kompostowane na terenie nieruchomości. W przypadku braku możliwości kompostowania odpady biodegradowalne będą mogli Państwo gromadzić w specjalnych brązowych pojemnikach o pojemności 240l dostarczonych bezpłatnie przez Gminę Bolesławiec w grudniu 2017 roku. Odpady biodegradowalne należy wyrzucać luzem lub w specjalnych workach biodegradowalnych. Bioodpady w zwykłych foliowych workach nie zostaną odebrane.

Częstotliwości odbioru tych odpadów dla zabudowy jednorodzinnej to odbiór co dwa tygodnie, a dla zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu.

Kolejną zmianą, jaka będzie dotyczyła zagospodarowania odpadów komunalnych jest wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 720), które to reguluje opłaty za składowanie odpadów, m.in za zmieszane odpady komunalne.

W Gminie Bolesławiec zmieszane odpady komunalne stanowią ok. 76,8% masy zbieranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych wykazuje, że ok. 2-5% masy zmieszanych odpadów komunalnych poddawanych jest recyklingowi, co oznacza w praktyce, że większość odpadów zmieszanych poddawanych jest składowaniu. Ministerstwo Środowiska, aby ograniczyć ilość składowanych odpadów, podnosić będzie opłatę za składowanie odpadów. W roku 2018 przewiduje opłatę w wysokości 140 zł/tona odpadów zmieszanych poddanych składowaniu, w roku 2019 – 170 zł/tona, w 2020 – 270 zł/tona. Wzrost opłat za składowanie również wpłynie pośrednio na stawkę opłaty za odbiór odpadów. Dla informacji w roku 2016 zebrano na terenie Gminy Bolesławiec łącznie 3019,65 ton zmieszanych odpadów komunalnych.

Wszystkie w/w zmiany przepisów odgórnie wymuszają na gminie konieczność zmian prawa lokalnego, co niestety związane jest ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, a co za tym idzie – wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Od stycznia 2018 stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosić 10 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nie selektywny opłata wynosić będzie 15 zł miesięcznie od mieszkańca. Nowe stawki nadal należą do jednych z najniższych w województwie dolnośląskim. 

Stefan Łucki