Wśród mieszkańców naszej gminy nie maleje zainteresowanie usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Na przestrzeni dwóch lat udało się nam zutylizować ponad 720 ton azbestu.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie gminy pozostało jeszcze dość dużo tego odpadu, który docelowo musimy wyeliminować ze środowiska do 2032 roku.

Z początkiem 2017 roku ponad 200 właścicieli nieruchomości z naszej gminy zadeklarowało chęć uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, a następnie, w wyznaczonym przez wójta terminie złożyło wnioski o udzielenie dofinansowania na utylizację tego rakotwórczego odpadu. Dzięki staraniom gminy udało się uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu środki na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec, dzięki czemu mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów jego usunięcia.

W roku 2018 chcielibyśmy (jeśli będzie taka możliwość) ponownie wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na utylizację azbestu.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Bolesławiec, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości proszeni są o złożenie „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”, którą składamy na Państwa ręce. Deklarację można dostać również w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, pokój nr 5 - parter.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane ! 

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Bolesławiec.

Deklaracja uczestnictwa: [PDFDEKLARACJA UCZESTNICTWA 2018.pdf (264,75KB)]

 

Monika Krosondowicz-Babiasz