13 października w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec odbyło się kolejne robocze spotkanie poświęcone projektowi budowy trasy rowerowej z miasta Bolesławiec do zamku Kliczków w gminie Osiecznica. Roboczo projekt przyjął nazwę: „Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Wójta Gminy Bolesławca - Roman Jaworski we współpracy z Elżbietą Chojnacką, Jarosławem Babiaszem i Pawłem Teteryczem. Projekt realizowany będzie w ramach I osi priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe  w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.  Partnerem wiodącym ze strony polskiej jest Gmina Bolesławiec przy współpracy z gminami Warta Bolesławiecka, gmina Osiecznica i miasto Bolesławiec. Po stronie niemieckiej w projekcie uczestniczy gmina Bernsdorf - gmina partnerska gminy Bolesławiec.

Tematem wiodącym spotkania było przedstawienie działań podjętych przez stronę polską oraz przedstawienie i ustalenie metodologii działań do wykonania przez partnerów. Zasadniczym celem stawianym przed zainteresowanymi gminami było określenie i wyznaczenie przebiegu trasy po stronie polskiej oraz określenie całkowitego budżetu projektu, obejmującego zarówno działania projektowe – miękkie i twarde. Wstępnie koszt całego projektu został oszacowany na poziomie 6 mln zł, niemniej jednak dynamika procesu projektowo - inwestycyjnego może jeszcze zweryfikować tą kwotę.

Planowana trasa rowerowa Łużyce - Bory o długości ponad 60 km będzie prowadziła przez tereny urozmaicone krajobrazowo, po trasach o nawierzchni asfaltowej, utwardzonych drogach szutrowych, leśnych duktach (Bory Dolnośląskie) i ścieżkach (m.in. po nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec - Grodziec).Gmina Bolesławiec w ramach ww. kwoty zamierza uzupełnić oznakowanie szlaku rowerowego, doposażyć w niezbędną infrastrukturę, jak choćby tablice informacyjne o szlaku i położonych przy szlaku atrakcjach przyrodniczych i zabytkach, stworzyć miejsca postojowe oraz przede wszystkim przebudować nasyp kolejowy po nieistniejącej linii kolejowej przez wsie Kruszyn i Łaziska na ciąg pieszo - rowerowy, czyli ścieżkę rowerową. Kontynuacją tego założenia będzie także przebudowa nasypu kolejowego po stronie gminy Warta Bolesławiecka na odcinku od granicy z gminą Bolesławiec, przez wsie Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice Dolne i Raciborowice Górne oraz oznakowanie i doposażenie szlaku w pozostałej części gminy. W gminie Osiecznica szlak będzie poprowadzony praktycznie w całości przez Bory Dolnośląskie (dzięki akceptacji jego przebiegu przez Nadleśnictwo Bolesławiec) od zamku Kliczków do wsi Krępnica w gminie Bolesławiec. W mieście Bolesławiec szlak zostanie oznakowany i poprowadzony od granicy z wsią Rakowice do centrum, kończąc swój bieg na dworcu kolejowym. Działania partnera niemieckiego będą natomiast polegały na modernizacji niektórych elementów parku miejskiego, położonego przy jednym z większych łużyckich szlaków rowerowych, tzw. "żabiej ścieżce", ciągnącej się od Bad Muskau (Mużaków, Łęknica po polskiej stronie) po Gorlitz i Bautzen.

W spotkaniu poza gminami bezpośrednio zaangażowanymi w projekt wzięły także udział organizacje społeczne, tj. przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej - Andrzej Mateusiak, przedstawiciel klubu kolarskiego XTRABIKE - Mariusz Lickiewicz oraz przedstawiciel  Bikestacji - Rafał Iwan. Z doświadczenia cyklistycznego i krajoznawczego zaproszonych organizacji autorzy projektu chcą jak najszerzej czerpać.

Planowany termin realizacji projektu październik 2018 r. - listopad 2019 r.

Realizacja niniejszego projektu poszerzy i znacznie wzbogaci infrastrukturę turystyczną naszego regionu i gminy, podniesie jego atrakcyjność oraz wpłynie pozytywnie na rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Jarosław Babiasz