Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1405)

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się m.in. z:

projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020

z perspektywą do 2024 roku” 

Projekt przedmiotowego dokumentu zawiera m.in.: rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie; strategie ochrony, racjonalnego wykorzystania zasobów i poprawę stanu środowiska gminy; kierunki działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów; priorytety inwestycyjne i pozainwestycyjne oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne.

Celem opracowania dokumentu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem, zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. W ramach przedmiotowego dokumentu przewiduje się m.in. budowę lokalnych kotłowni, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, montaż odnawialnych źródeł energii, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę dróg, budowę kanalizacji sanitarnej, modernizację sieci wodociągowej, rekultywację obszarów zdegradowanych.

Mając na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem oraz charakter działań i skalę możliwego oddziaływania stwierdzono, że realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko, a zwłaszcza na obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Wrzosowisko Przemkowskie PLH020021, Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063, Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 czy Obszar Specjalnej Ochrony  ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005. 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią ww. projektu programu oraz pozostałą dokumentacją sprawy w terminie od dnia 21 września 2017r. do dnia 11 października 2017r. włącznie  na stronie internetowej www.gminaboleslawiec.pl w zakładce Aktualności oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do ww. projektu programu mogą być wnoszone w ww. terminie w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 15, I piętro, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu – pokój nr 5, parter lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bolesławiec.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

W niniejszej sprawie nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania ww. projektu dokumentu na środowisko.

 

Obwieszczenie: [PDFPSOOS_K_20092017.pdf (394,83KB)]

Opinia RDOŚ we Wrocławiu: [PDFOPINIA RDOŚ.pdf (592,88KB)]

Projekt Programu Ochrony Środowiska: [PDFProjekt Programu Ochrony Środowiska.pdf (5,53MB)]