ZMIANA OSTRZE¯ENIA Nr 70 wydanego dnia 29.07.2017 o godz. 12:16
Zjawisko/Stopieñ zagro¿enia: Upa³/2
Obszar: województwo dolnoœl¹skie
Wa¿noœæ: od godz. 12:30 dnia 02.08.2017 do godz. 18:00 dnia 04.08.2017
Przebieg: Prognozuje siê temperaturê maksymaln¹ od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C.
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zjawiska: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy wa¿noœci ostrze¿enia