OSTRZE¯ENIE Nr 71 
Zjawisko/Stopieñ zagro¿enia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnoœl¹skie
Wa¿noœæ: od godz. 23:00 dnia 01.08.2017 do godz. 08:00 dnia 02.08.2017
Przebieg: Z po³udniowego-zachodu na pó³nocny-wschód województwa wolno przemieszczaæ siê bêdzie stefa burz z przelotnymi opadami deszczu. Burzom towarzyszyæ bêd¹ opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Najsilniejsze opady prognozowane s¹ w subregionie jeleniogórskim.
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zjawiska: 80%
Uwagi: Obowi¹zuj¹:
Do godz.18:00 dnia 03.08.2017 OSTRZE¯ENIE nr 70 na UPA£/2 wydane o godz.12:16 dnia 29.07.2017.