IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 68 
Zjawisko/Stopieñ zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo dolnoœl¹skie
Wa¿noœæ: od godz. 18:00 dnia 24.07.2017 do godz. 08:00 dnia 25.07.2017
Przebieg: Prognozuje siê wyst¹pienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokoœæ opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie 60 mm.
Prawdopodobieństwo wyst¹pienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.