Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” uruchomił środki finansowe na wymianę kotłów na paliwa stałe lub biomasę. Aby gmina mogła ubiegać się w imieniu swoich mieszkańców o te środki zobligowana została w pierwszej kolejności do ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych, co uczyniła podczas sesji rady w dniu 5 lipca 2017 roku. Uchwalenie regulaminu otworzyło Państwu drogę do ubiegania się  o udzielenie dotacji na wymianę ww. kotłów. Wnioski w tym zakresie będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, sekretariat – pokój nr 15, piętro I. Wzór wniosku znajdą Państwo w linku poniżej artykułu bądź w siedzibie urzędu, w pokoju nr 5.

Na podstawie zebranych od Państwa informacji Gmina Bolesławiec opracuje i złoży w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów. Należy mieć jednak na względzie, że środki finansowe funduszu są ograniczone, a to oznacza, że nie ma gwarancji przydzielenia gminie pieniędzy na ten cel.

Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych informacji dotyczących dotacji.

Czego dotyczy dotacja ?

        Dotacją objęta jest wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:

 1. kotły gazowe;
 2. kotły na lekki olej opałowy;
 3. piece zasilane prądem elektrycznym;
 4. kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012).

Dotacją objęte są również odnawialne źródła energii (OZE), takie jak:

 1. kolektory słoneczne;
 2. pompy ciepła;
 3. panele fotowoltaiczne;
 4. przydomowe elektrownie wiatrowe

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą być dotowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać 40kW.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności Œ.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 1. pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym;
 2. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
 3. pieców objętych ochroną konserwatorską;

pod warunkiem odłączenia ich od przewodu kominowego;

 1. kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego - kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego.

Dotacją objęte będą wyłącznie zadania zrealizowane od 1 stycznia 2017 roku.

Kto może ubiegać się o dotację ?

       O dotację ubiegać się mogą:

 1. osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości;
 2. wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;
 3. najemcy lokalu komunalnego.

Jaka jest wysokość dotacji ?

Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

 1. 10 000,00 zł - dla domu jednorodzinnego;
 2. 7 000,00 zł - dla mieszkania w bloku wielorodzinnym;
 3. w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia inwestycyjnego określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00 zł.

        Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 1. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;
 2. koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł ciepła w nieruchomości objętej dotacją);
 3. koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
 4. koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;
 5. koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
 6. koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;
 7. koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);
 8. koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej dotacją);
 9. zbiornika na ciepłą wodę użytkową;
 10. koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
 11. koszt wykonania odwiertów w przypadkach gruntowych pomp ciepła;
 12. podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odliczenia.

       Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się m.in. takich elementów jak:

 1. koszt nadzoru nad realizacją zadania;
 2. zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;
 3. koszt robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy;
 4. koszt zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

Jakim nieruchomościom dotacja nie zostanie udzielona ?

  Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

 

Regulamin dotacji: [PDFRegulamin dotacji.pdf (656,11KB)]

Wniosek z załącznikami [PDFWniosek z załącznikami.pdf (1,52MB)]