Rok 2017 zapoczątkował program gruntownej rewitalizacji i modernizacji obiektów znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym. W pierwszej kolejności, tj. jeszcze w obecnym roku, wyremontowane zostaną trzy budynki komunalne: dwa położone w Kruszynie i jeden w Lipianach

W drugim kwartale bieżącego roku przeprowadzone zostały postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców tegorocznych inwestycji. Jednym z pierwszych postępowań, jakie przeprowadziliśmy, było wyłonienie wykonawcy remontu budynku położonego w Lipianach 17. Prace remontowe będą obejmowały wymianę poszycia dachowego oraz remoncie elewacji budynku. 

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego złożone zostały trzy oferty, spośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę - firmy ŻURAW Pana Mieczysława Żurawia z Tomaszowa Bolesławieckiego, który wycenił koszt robót na 117 000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji jest na koniec sierpnia.  

W kolejnym postępowaniu, które przeprowadziliśmy także w formie przetargu nieograniczonego, wyłoniliśmy wykonawcę remontu budynków komunalnych położonych we wsi Kruszyn przy ul. Lipowej 26 i Morwowej 6. Zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez Biuro Projektowe Ałykow z Lubania, zaplanowaliśmy kompleksowy remont budynków tj. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej , wymiana poszycia dachowego, ocieplenie i remont elewacji oraz remont klatek schodowych. W postępowaniu wybrano firmę Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Pana Rafała Tomczyka z Otoku, który wycenił prace na 795 500,00 zł. W dniu 11 maja Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski podpisał z wykonawcą umowę, w której termin zakończenia robót przewidziano na koniec września. 

Również w drodze przetargu wyłoniliśmy firmę, która równolegle prowadziła będzie roboty rozbiórkowe i budowlane przy budynkach mieszkalnych w Kruszynie, polegające na wyburzeniu starego zniszczonego obiekt wraz z przyległą zabudową, w którego miejsce zostaną wybudowane dwa budynki z zespołem komórek lokatorskich oraz garaży. Dodatkowym zadaniem kończącym inwestycję jest zagospodarowanie terenu obejmujące wytyczenie nowej drogi wewnętrznej, chodników i parkingów.  W ramach postępowania wpłynęły oferty od firm: Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Pana Rafała Tomczyka z Otoku, Konsorcjum Firm Lider Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Nowosza z Lubania razem z ZOBUD Rafał Nowsza  z Zaręby, P.H.U. MAXKOL z Legnicy oraz Zakład Ogólnobudowlany ROGALSKI Pana Artura Rogalskiego z Bolesławca. 

Firmą która uzyskała 100 pkt. jest Firma Pana Rafała Tomczyka - zaoferowała cenę 672 434,00 zł. W dniu 18 maja została podpisana przez Wójta Gminy – Andrzeja Dutkowskiego umowa z Panem Rafałem Tomczykiem. Inwestycja zgodnie z umową powinna zakończyć się na koniec października bieżącego roku.

Prace remontowo-budowlane na opisywanych obiektach nie będą należały do najłatwiejszych, gdyż zarówno budynek w Lipianach jak i budynki 
w Kruszynie są zasiedlone przez najemców. O ile prace w Lipianach skupiać się będą na zewnętrznej części budynku i nie będą tak uciążliwe dla jego lokatorów, o tyle szerszy zakres robót budowlanych w Kruszynie będzie bardziej uciążliwy tak dla mieszkańców, jak i samego wykonawcy. 

Dlatego też w dniu 18 maja spotkaliśmy się z lokatorami budynków objętych inwestycją w Kruszynie przy ul. Lipowej 26 i Morwowej 6. Spotkaniu w Domu Ludowym w Kruszynie przewodził Zastępca Wójta Gminy - Roman Jaworski, przy udziale wykonawcy robót i kierownika budowy. Przybyło także liczne grono zainteresowanych mieszkańców. Tematem zebrania było przedstawienie projektów, harmonogramu prac, terminów oraz współpracy miedzy mieszkańcami a wykonawcą, tak aby roboty przeprowadzane były najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Maciej Burniak