• Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesławiec tworzy i prowadzi Wójt Gminy Bolesławiec. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesławiec jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Bolesławiec na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".


Oświadczenie powinno zawierać także: 
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
• podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wójt Gminy Bolesławiec dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Bolesławiec:

Wykaz przedsiębiorców wraz z kodami odpadów:XLSRejestr-dzialalnosci-regulowanej.xls (772,50KB)

 

  • Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolesławiec: PDFEwidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (228,80KB)