Od 1 września 2016 r. rozpoczęło swoje funkcjonowanie Publiczne Przedszkole w Brzeźniku, które powstało w ramach projektu pn. „Kreatywne przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nowopowstała instytucja dydaktyczno-wychowawcza jest bardzo dobrze wyposażona pod względem edukacyjnym, jak również technicznym. Zagospodarowane na potrzeby przedszkola pomieszczenia, zostały urządzone poprzez zakup mebli, sprzętu TIK, zabawek, pomocy i materiałów dydaktycznych-adekwatnie do potrzeb rozwojowych dzieci.

Działania o charakterze wychowawczo-dydaktycznym realizowane są w tej instytucji przez 2 nauczycielki oraz pomoc nauczyciela. Czynności podejmowane w przedszkolu dostosowane są do 15 osobowej grupy dzieci mieszczących się w przedziale wiekowym 3-5 lat. Przez cały rok szkolny przedszkole gwarantuje opiekę nad dziećmi w dni robocze od godziny 6.00-16.00.  Pomimo dużego zróżnicowania wiekowego, wychowankowie chętnie współpracują ze sobą, zarówno podczas zabawy jak i działań typowo edukacyjnych. Starsze dzieci pomagają młodszym, dzięki czemu wychowankowie nabywają takich cech jak troskliwość, opiekuńczość; a poniekąd także odpowiedzialność. Najmłodsze przedszkolaki dzięki współpracy ze starszakami, mają okazję do zdobycia (w sposób spontaniczny/pośredni) wiedzy oraz umiejętności, które pozornie wydawałyby się nieadekwatne do ich wieku. Każdy dzień w przedszkolu za cel obiera sobie integralny rozwój dziecka. Nauczycielki, starają się podejmować w ciągu dnia różne formy aktywności: plastyczną, muzyczną, fizyczną, matematyczną jak również językową; aby dzieci miały okazję do dobrej zabawy oraz przyjemnej nauki. Realizowanie podstawy programowej w przedszkolu w Brzeźniku, jest kreatywne, twórcze oraz nastawione na aktywność dziecka, co wyraża się przygotowywanych pomocach dydaktycznych i organizowanych imprezach ( np. Urodziny Marchewki, Dzień Pluszowego Misia). Czynności podejmowane w tej instytucji wychowawczo-dydaktycznej ukierunkowane są także na nabywanie przez dzieci pewności siebie, co realizowane jest podczas obchodów w przedszkolu uroczystości takich jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Babci i Dziadzia. Wychowankowie przełamują wówczas barierę wstydu przed publicznym wystąpieniem i nabierają wiary we własne możliwości, a także odwagi. W przedszkolu w Brzeźniku nie zapomina się także o integracji ze środowiskiem lokalnym. Przedszkolakom udało się już odwiedzić Bibliotekę, Dom Ludowym. Dyrekcja oraz pracownicy troszczą się także o bezpieczeństwo dzieci, nie tylko w przedszkolu, ale także poza nim. W tym celu zorganizowane zostało spotkanie z policjantem, który przedstawił wychowankom  zasady bezpiecznego poruszania się oraz zachowania szczególnej ostrożności w kontakcie z nieznajomymi.

W ramach realizowanych w przedszkolu działań przestrzegana jest zasada równości szans i niedyskryminacji. Czynności podejmowane przez nauczycieli ukierunkowane są na podejmowanie współpracy z różnymi organami oraz instytucjami, które funkcjonują na terenie miasta Bolesławiec. Personel przedszkola troszczy się poprzez tego typu działania, aby dzieci uczęszczające do przedszkola wiejskiego miały dostęp do tych samych form aktywności, co dzieci z obszaru miejskiego. Przedszkole w Brzeźniku dąży do tego, by rozwijać pasje i zainteresowania dzieci niezależnie od ich dostępności na terenie wiejskim.

Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: z języka angielskiego, profilaktyki logopedycznej, ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej usprawniającej motorykę dużą oraz małą. Pozwalają one dzieciom na poprawę bądź niwelowanie wad wymowy jak również postawy, a także rozwijają umiejętności lingwistyczne dzieci (język angielski). Słuszność prowadzonych w przedszkolu zajęć dodatkowych wyraża się chęcią uczestnictwa w nich dzieci oraz bardzo dużym zaangażowaniem płynącym ze wychowanków jak również nauczycieli.

Stwarzanie dzieciom okazji do bezpośredniego „zetknięcia się” z danym zagadnieniem, rozbudza u wychowanków zainteresowanie oraz chęć dalszego poznawania. Właśnie to, będzie punktem wyjścia do dalszej pracy w Publicznym Przedszkolu w Brzeźniku. Natomiast realizacja działań podjętych w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Bolesławiec oraz do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. 

Katarzyna Mac

Kreatywne przedszkole w Brzeźniku-loga.jpeg