Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) Wójt Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pt. "Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec".

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa w 2012r. przeprowadzona została inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, w oparciu o którą opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”, przyjęty następnie przez Radę Gminy Bolesławiec Uchwałą Nr XX/154/12 z dnia 19.12.2012r. Program ten z upływem czasu stracił jednak na aktualności, w związku z czym pojawiła się konieczność jego aktualizacji.

Obowiązek opracowania aktualizacji programów usuwania azbestu wszystkich szczebli (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) wynika z zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122/09 z dnia 14 lipca 2009r., zmienioną Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. 

Przedmiotowa „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” została opracowana w związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, nowymi możliwościami finansowania oraz dotychczas prowadzoną realizacją Programu usuwania azbestu z terenu gminy. Ponadto z biegiem czasu zmianie uległa ilość wyrobów zawierających azbest, ponieważ jego część została unieszkodliwiona, a część została ujawniona przez właścicieli obiektów, w związku z czym należało wykonać nową inwentaryzację wyrobów azbestowych. Podjęcie prac związanych z aktualizowaniem programu pozwoli na weryfikację dotychczas obowiązującego dokumentu w świetle zmian, jakie zaszły w przepisach prawa regulujących kwestie azbestu oraz na ocenę sytuacji w zakresie oczyszczania z azbestu nieruchomości położonych na terenie Gminy Bolesławiec.

W dokumencie wyznaczone zostały działania niezbędne do całkowitego usunięcia azbestu z terenu Gminy Bolesławiec wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł dofinansowania. Ustalone zostały również zasady monitorowania realizacji programu.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem  „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”:

  1. na stronie internetowej www.gminaboleslawiec.pl w Zakładce „Aktualności”;
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od dnia 31.10.2016r. do dnia 21.11.2016r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie urzędu, pokój nr 5, parter;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bolesławiec.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dokument: [PDF04_program_azbest_Bolesławiec_28 10 2016.pdf (1,04MB)]