Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bolesławiec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia  24.02.2016 r.
 4. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XII/103/16 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”,
  2. Nr XII/104/16 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.