Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisała umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wrzosowa Kraina na najbliższe lata. 13 670 000 zł  trafi dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, na produkt lokalny, promocję regionu. Z ramienia LGD umowę podpisała Pani Prezes Barbara Sulma. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność została przygotowana wspólnie z mieszkańcami obszaru LGD,  stanowiąc odpowiedźna szersze zapotrzebowanie i pomysły na zrównoważony rozwój regionu Wrzosowej Krainy.

Podstawowe założenia PROW 2014-2020 : 

 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

W ramach podejścia Leader i strategii „Wrzosowej Krainy” wspierane będą operacje mające na celu m.in:

 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 • dywersyfikację źródeł dochodu,  w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
 • rozwój produktów lokalnych;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • rozwój infrastruktury drogowej gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego;

BENEFICJENTEM (w zależności od zakresu operacji) może być:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy i inne,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

Wsparcie: 

 • do 300 tyś. zł  limit na operacje m.in. rozwój przedsiębiorczości z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
 • do 500 tyś. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,
 • do 100 tyś. zł  na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” będzie również wdrażać projekty grantowe i operacje własne, łączna pula środków na projekty grantowe to 430 000 zł a na operacje własne 300 000 zł. Działania objęte tymi projektami będą dotyczyć aktywizacji mieszkańców i ochrony dziedzictwa lokalnego. W miesiącu czerwcu mieszkańcy z poszczególnych gmin Wrzosowej Krainy (Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Miłkowice, Kunice, Przemków, Chocianów oraz miasto Chojnów) będą zapraszani na spotkania informacyjne.

Kontakt w sprawie dotacji:

 • Barbara Sulma - Prezes Zarządu
 • Weronika OlszakAsystent ds. koordynacji projektów
 • Alicja SłotaReferent ds. administracyjnych
LGD Wrzosowa Kraina.jpeg Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
ul. Wesoła 12B
59-140 Chocianów
Tel. 76 818 45 41,
Kom. 500 206 128
Mail:  
WWW: http://wrzosowakraina.pl

 

 

logotypy_LGD_PROW.jpeg
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.2 Wsparcie na operacje RLKS Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.