Podczas obrad XIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec, która odbyła się dnia 25 maja, radni  jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec - Andrzejowi Dutkowskiemu.

Radni także jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za rok 2015, po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  o przedłożonym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec dotyczącym udzielenia absolutorium wójtowi  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku komisji rewizyjnej.

Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz zaznaczył, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy  możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.

Marzena Komarnicka