Informuje się, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (susza) panującymi w 2015 r. i wynikającym z tego  zagrożeniem nadmiernego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych w lasach wszystkich własności Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu ogłosił stan siły wyższej o znaczeniu regionalnym.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach właściciele lasów są obowiązani do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

Na tej podstawie informuje się właścicieli lasów o konieczności lustracji lasów  oraz, w razie stwierdzenia występowania symptomów zamierania drzewostanów  i wzmożonego wydzielania się posuszu, reagowania zgodnie z obowiązkiem nałożonym przepisami ustawy na wszystkich właścicieli lasów.