Mamy za sobą pierwsze tygodnie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program "Rodzina 500 +".

W tym czasie złożono około 600 wniosków z czego 180 została złożona elektronicznie, wydano 146 decyzji, które są sukcesywnie odbierane. W tej chwili weryfikujemy wnioski złożone elektronicznie - z tych około 50 było skierowanych spoza terenu naszej gminy. Przede wszystkim zależy nam na rozładowaniu kolejek w urzędzie, aby osoby składające wnioski nie musiały zbyt długo czekać. Obecnie - na miejscu, w biurach GOPS wnioski przyjmujemy na bieżąco. 

Dość sprawnie działają systemy informatyczne, jednak zdarza się, że akceptują wnioski z błędami, do najczęstszych należą:

 • błędnie wpisany nr PESEL bądź jego brak,
 • brak wpisania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku świadczenia na drugie i kolejne dziecko,
 • brak wskazania współmałżonka,
 • źle wskazany adresat wniosku,
 • niekompletne dane adresowe,
 • brak informacji dotyczących przebywania członków rodziny i wnioskodawców za granicą RP,
 • braku numeru telefonu lub adresu e-mail.

Problemy pojawiają się też kiedy wniosek składany jest na pierwsze dziecko i trzeba zweryfikować zarobki. Dlatego w takim przypadku zalecamy osobiste złożenie wniosku w siedzibie GOPS, pracownik pomoże go wypełnić na miejscu. 

Osoby, które nie korzystały ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na dzieci przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko na świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+” prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów: 

 • dowód osobisty, 
 • wyroki orzekające rozwód lub separację (jeśli taka sytuacja miała miejsce), 
 • wyroki w sprawie alimentów na dzieci, wyroki lub postanowienia sądowe o powierzonej opiece nad dzieckiem/dziećmi, 
 • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym, 
 • w przypadku cudzoziemców – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, 
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia, 
 • zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 2014 r., 
 • dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy), 
 • dokument określający datę uzyskania dochodu (w przypadku podjęcia pracy) oraz wysokość uzyskanego dochodu za drugi przepracowany miesiąc. 

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Ma ono pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci przed 16. rokiem życia) lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dzieci po 16. roku życia). 
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku, Ośrodek ma  również 3 miesiące na weryfikację wniosków i dokonanie wypłat.. W przypadku wniosków złożonych od 02 lipca 2016 r. świadczenia będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania od kwietnia. 

Warto przypomnieć, że przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych dla mieszkańców gminy Bolesławiec zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Ponadto, by ułatwić dostęp do wniosków, są one wyłożone do pobrania w sekretariatach szkół naszej Gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec.

Wnioski można również składać w wersji elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP. Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, zarówno za jego pobranie jak i złożenie nie ma żadnych opłat. Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 +” znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Weneny