Świadczenie wychowawcze, wypłacane w ramach programu „500+”, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci, w tym z opieką i zaspokojeniem ich potrzeb życiowych, ale przed wszystkim ma to być zachęta do posiadania więcej niż jednego dziecka.

Co do zasady świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na drugie i następne dzieci niezależnie od wysokości dochodów rodziny. Kryterium dochodowe dotyczy ewentualnego świadczenia na pierwsze dziecko. Ustawa przewiduje, że mogą je otrzymać rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza 800 zł miesięcznie. Z tym że, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpią na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek, dla mieszkańców naszej gminy, składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie od 1 kwietnia 2016 roku. Po zaakceptowaniu wniosku świadczenie będzie wypłacane od tego dnia.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie będzie podlegać egzekucji, jest zwolnione z PIT i składek ZUS. Nie będzie też wliczane do dochodu rodziny ustalanego w przypadku korzystania z wszelkich form pomocy, np. otrzymywania dodatku mieszkaniowego lub świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

By ułatwić dostęp do wniosków, będą one wyłożone do pobrania w sekretariatach szkół naszej Gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec, a także w Ośrodku Pomocy Społecznej od 29 marca br.

Anna Weneny