Obowiązujące Uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/57/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec PDFURGB_VII-57-15.pdf
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/58/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości PDFURGB_VII-58-15.pdf
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/46/15 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe PDFURGB_V-46-15.pdf
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/45/15 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady PDFURGB_V-45-15.pdf
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/44/15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy PDFURGB_V-44-15.pdf
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/43/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFURGB_V-43-15.pdf
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/42/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy PDFURGB_V-42-15.pdf
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/41/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFURGB_V-41-15.pdf