Obowiązujące Uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec []
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości []
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr  w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe []
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr  w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady []
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy []
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi []
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy []
  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi []