INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 3. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 4. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 5. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Od 1 stycznia 2016 r. Gmina Bolesławiec przejmie odbiór wyłącznie odpadów komunalnych,  do których nie zalicza się np. odpadów z produkcji lub przeróbki. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne uprawnienia, natomiast umowę zawartą z dotychczasowym podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na odbiór tych odpadów należy rozwiązać ze skutkiem na koniec grudnia 2015 r. Obowiązek złożenia deklaracji mają wszystkie działalności gospodarcze na terenie Gminy Bolesławiec.

Do dnia 11 grudnia 2015 r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) obecnie korzystający z odbioru odpadów komunalnych składają w Urzędzie Gminy Bolesławiec deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymina terenie Gminy Bolesławiec. Deklarację można również przesłać za pomocą Poczty Polskiej i za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Deklaracja do pobrania:

PDFKO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCKO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest częścią deklaracji, właściciele nieruchomości niezamieszkałej obliczają w oparciu o obowiązujące stawki opłaty, które są uzależnione od sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywnie lub w sposób zmieszany) i wielkości pojemników na terenie danej nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów.

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi, zbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany)
Lp. Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Opłata miesięczna Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych Częstotliwość odbioru plastiku Częstotliwość odbioru szkła Częstotliwość odbioru papieru
1. 0,11m3 (110 litrów) 33,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
2. 0,12m(120 litrów) 36,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
3. 0,24m(240 litrów) 72,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
4. 1,1m(1100 litrów) 330,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru

 

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny (pozostałymi po segregacji)

Lp. Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Opłata miesięczna Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych Częstotliwość odbioru plastiku Częstotliwość odbioru szkła Częstotliwość odbioru papieru
1. 0,11m(110 litrów) 22,00 zł co 2 tygodnie raz w miesiacu raz na dwa miesiące raz na dwa miesiące
2. 0,12m(120 litrów) 24,00 zł co 2 tygodnie raz w miesiacu raz na dwa miesiące raz na dwa miesiące
3. 0,24m(240 litrów) 48,00 zł co 2 tygodnie raz w miesiacu raz na dwa miesiące raz na dwa miesiące
4. 1,1m(1100 litrów) 220,00 zł co 2 tygodnie raz w miesiacu raz na dwa miesiące raz na dwa miesiące

 W przypadku dużej ilości odpadów (tj. więcej niż 4,4m3 miesięcznie) prosimy o kontakt w celu indywidualnego podejścia do nieruchomości.

 

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy gminy (otrzymany podczas złożenia deklaracji lub listownie), do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Pierwszą opłatę należy wnieść do dnia 15 lutego 2015 r. 

 

 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kupno lub dzierżawa) służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.    
 • Systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób, by nie zalegały na powierzchni nieruchomości.
 • Gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zgodne z systemem odbioru operatora wybranego przez Gminę Bolesławiec w drodze przetargu publicznego).
 • W dniu odbioru odpadów wystawienie pojemników przed posesję do godz. 6;00 w celu odebrania ich przez operatora (Odpady komunalne będą odbierane od godziny 6:00 do godziny 18:00 w dni robocze, zgodnie z harmonogramem. Odpady z nieruchomośći wyposażonych w boks na pojemniki dostępny dla operatora z drogi publicznej, będą odbierane bezpośrednio z boksu bez konieczności wystawiania pojemników.).
 • Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne zbieranie odpadów wyposażają nieruchomość w minimum cztery pojemniki:
 •  do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych po segregacji (ciemnozielony lub czarny kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania szkła (zielony kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania plastiku, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (żółty kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania papieru (niebieski kolor pojemnika).

W przypadku zebrania większej ilości odpadów selektywnie zebranych, które nie zmieszczą się w pojemniku, zostaną one odebrane w workach, oznaczonych odpowiednim kolorem (tj. szkło – worek zielony; plastik, opakowania wielomateriałowe i metale – worek żółty; papier – worek niebieski).

 

 1. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Inne selektywnie zbierane frakcje (m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady niebezpieczne, leki, odpady zielone itp.) właściciele nieruchomości dostarczają własnym transportem i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Łąka 2P, który zostanie uruchomiony w 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowana PSZOK w zakładce.