INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 3. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 4. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Gmina Bolesławiec przejęła odbiór odpadów komunalnych,  do których nie zalicza się np. odpadów z produkcji lub przeróbki. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne uprawnienia, natomiast umowę zawartą z dotychczasowym podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na odbiór tych odpadów należy rozwiązać ze skutkiem na koniec grudnia 2015 r. Obowiązek złożenia deklaracji mają wszystkie działalności gospodarcze na terenie Gminy Bolesławiec.

Deklaracja do pobrania:

PDFko-1-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
DOCXko-1-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.doc.docx

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest częścią deklaracji, właściciele nieruchomości niezamieszkałej obliczają w oparciu o obowiązujące stawki opłaty, które są uzależnione od sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywnie lub w sposób zmieszany) i wielkości pojemników na terenie danej nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów.

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi, zbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany)
Lp. Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Opłata miesięczna Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych Częstotliwość odbioru plastiku Częstotliwość odbioru szkła Częstotliwość odbioru papieru
1. 0,11m3 (110 litrów) 44,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
2. 0,12m(120 litrów) 48,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
3. 0,24m(240 litrów) 96,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
4. 0,36m(360 litrów) 144,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
5. 0,66m3 (660 litrów) 264,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
6. 0,77m3 (770 litrów) 308,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
7. 0,80m3 (800 litrów) 320,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
8. 1,10m3 (1100 litrów) 440,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru

W przypadku dużej ilości odpadów (tj. więcej niż 4,4m3 miesięcznie) prosimy o kontakt w celu indywidualnego podejścia do nieruchomości.

 

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny (pozostałymi po segregacji)(Opłata naliczana jest tylko za odbiór odpadów pozostałych po segregacji, odpady segregowane odbierane są bezpłatnie w każdej ilości pod warunkiem odpowiedniego oznakowania)

Lp. Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Opłata miesięczna Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych Częstotliwość odbioru plastiku Częstotliwość odbioru szkła Częstotliwość odbioru papieru
1. 0,11m(110 litrów) 27,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
2. 0,12m(120 litrów) 29,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
3. 0,24m(240 litrów) 58,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
4. 0,36m(360 litrów) 87,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
5. 0,66m(660 litrów) 160,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
6. 0,77m(770 litrów) 186,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
7. 0,80m(800 litrów) 194,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
8. 1,10m(1100 litrów) 266,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni

 W przypadku dużej ilości odpadów (tj. więcej niż 4,4m3 miesięcznie) prosimy o kontakt w celu indywidualnego podejścia do nieruchomości.

 

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy gminy (otrzymany podczas złożenia deklaracji lub listownie), do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kupno lub dzierżawa) służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.    
 • Systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób, by nie zalegały na powierzchni nieruchomości.
 • Gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zgodne z systemem odbioru operatora wybranego przez Gminę Bolesławiec w drodze przetargu publicznego).
 • W dniu odbioru odpadów wystawienie pojemników przed posesję do godz. 6;00 w celu odebrania ich przez operatora (Odpady komunalne będą odbierane od godziny 6:00 do godziny 18:00 w dni robocze, zgodnie z harmonogramem. Odpady z nieruchomości wyposażonych w boks na pojemniki dostępny dla operatora z drogi publicznej, będą odbierane bezpośrednio z boksu bez konieczności wystawiania pojemników.).
 • Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne zbieranie odpadów wyposażają nieruchomość w minimum cztery pojemniki:
 •  do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych po segregacji (ciemnozielony lub czarny kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania szkła (zielony kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania plastiku, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (żółty kolor pojemnika);
 • do selektywnego zbierania papieru (niebieski kolor pojemnika).

W przypadku zebrania większej ilości odpadów selektywnie zebranych, które nie zmieszczą się w pojemniku, zostaną one odebrane w workach, oznaczonych odpowiednim kolorem (tj. szkło – worek zielony; plastik, opakowania wielomateriałowe i metale – worek żółty; papier – worek niebieski).