Program – CZYSTE POWIETRZE

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/ którego operatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

BENEFICJENCI: Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Grupa

Kwota średniego miesięcznego dochodu/osoba w zł

Dotacja (% kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

I

do 600

do 90 %

do 10 %

do 100 %

II

601-800

do 80 %

do 20 %

do 100 %

III

801-1000

do 70 %

do 30 %

do 100 %

IV

1001-1200

do 60 %

do 40 %

do 100 %

V

1201-1400

do 50 %

do 50 %

do 100 %

VI

1401-1600

do 40 %

do 60 %

do 100 %

VII

powyżej 1600

do 30 %*

do 70 %

do 100 %

Dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Grupa

Kwota średniego miesięcznego dochodu/osoba w zł

Dotacja (% kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy w zł

I

do 600

do 90 %

do 10 %

do 100 %

 

 

 

Nie dotyczy

II

601-800

do 80 %

do 20 %

do 100 %

III

801-1000

do 67 %

do 33 %

do 100 %

IV

1001-1200

do 55 %

do 45 %

do 100 %

V

1201-1400

do 43 %

do 57 %

do 100 %

 

 

do 82 528

VI

1401-1600

do 30 %

do 70 %

do 100 %

VII

powyżej 1600

do 18 %

do 82 %

do 100 %

do 15 %

do 85 %

do 100 %

od 85 529

do 125 528

0 %

do 100 %

do 100 %

Powyżej 125 528

Dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł;
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł;
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 % rocznie;
 • planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy;
 • możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029r.;
 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019r., po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 1.07.2019r. (nie dotyczy dokumentacji projektowej i audytu energetycznego);
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór ma charakter ciągły.

Wniosek należy składać w formie elektronicznej poprzez PORTAL BENEFICJENTA lub w formie papierowej na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31, 58-500 Jelenia Góra

 

Program – MÓJ PRĄD

https://mojprad.gov.pl/ prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

BENEFICJENCI: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

FORMA DOFINANSOWANIA: Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór trwa od 13.01.2020r. do 18.12.2020r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl. Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorska 3A w Warszawie, od poniedziałki do piątku w godzinach 730-1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

 

Program – ENERGIA PLUS 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/ prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych takich jak:

 1. budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów komunikacyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
 2. przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania;
 3. przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
 4. przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw);
 5. przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.: 1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej; 2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła; 3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej; 4) Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw;
 6. przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: 1) energię ze źródeł odnawialnych; 2) ciepło odpadowe; 3) ciepło pochodzące z kogeneracji,
 7. modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych;
 8. energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

BENEFICJENCI: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

FORMA DOFINANSOWANIA: Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki.

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019r. do 18.12.2020r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Energia Plus”.