Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Bolesławiec zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Bolesławiec  Raport o Stanie Gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o Stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad Raportem o Stanie Gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 26 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o Stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie Gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Marzena Komarnicka