Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr wniosków i decyzji o warunkach zabudowy” oraz „Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (wnioski i decyzje)”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż: 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesławiec z siedzibą w Urzędzie Gminy Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A; 
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
  • ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1385 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny